Adatvédelmi tájékoztató

Az érintett természetes személy jogairól, és személyes adatainak kezeléséről

Adatkezelő adatai:

 • Név: Wass Albert Művelődési Központ és Városi Könyvtár
 • Cím: 2870 Kisbér, Városház tér 1.
 • Adószám: 16762554-2-11
 • Közösségi adószám: HU16762554
 • Telefonszám: +36 34 353 903, +36 34 552 084
 • E-mail cím: info@wamk.hu

A https://wamk.hu weboldalt a Wass Albert Művelődési Központ és Városi Könyvtár (továbbiakban, mint Adatkezelő) kezeli, és egyben tájékoztatja a weboldalra látogatókat, érintetteket, az adatkezelésre vonatkozó irányelvéről és adatvédelmi gyakorlatáról.

Kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának
tiszteletben tartását. Az Adatkezelő kinyilvánítja, hogy tevékenységét az előírt és meghatározott belső szabályok, technikai és szervezési intézkedések meghozatalával úgy végzi, hogy az minden körülmények között megfeleljen:

 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletének (GDPR)–
  (továbbiakban, mint Rendelet),
 • Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
  2011. évi CXII. törvénynek (továbbiakban, mint Infotv.)
 • A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvénynek („Ptk.”)

Jelen adatkezelési tájékoztató célja, hogy az Adatkezelő az ügyfelei számára
átláthatóvá tegye az általa, honlapjain nyújtott szolgáltatások igénybe vétele során követett adatkezelési eljárásokat, a természetes személyek személyes adataik kezelésével összefüggő védelméhez kapcsolódó elvek és szabályok a természetes személyek állampolgárságától és lakóhelyétől függetlenül érvényesüljenek.

A tájékoztató hatálya a https://wamk.hu honlaphoz (a továbbiakban Honlap), kapcsolódó adatkezelésekre terjed ki.

Az Adatkezelő fenntartja a jogot a tájékoztató egyoldalú módosítására. A mindenkori hatályos tájékoztató a honlapon érhető el. A honlap felhasználója a honlapra történő belépéssel elfogadja a hatályos tájékoztató rendelkezéseit. Az Adatkezelő a tájékoztatón túl rendelkezik adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzattal.

Fogalmak:

Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy

Személyes adat:
az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az abból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

Hozzájárulás:
az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;

Adatkezelő:
az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt)vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;

Adatkezelés:
az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta,
rögzítése;

Adattovábbítás:
az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

Nyilvánosságra hozatal:
az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

Adattörlés:
az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges;

Adatfeldolgozás:
az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik;

Adatfeldolgozó:
az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – az adatok feldolgozását végzi;

Adatvédelmi incidens:
személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.

A Rendelet meghatározza, hogy az Adatkezelőnek megfelelő intézkedéseket kell hozni annak érdekében, hogy az érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva kell rendelkezésre bocsájtania, továbbá az Adatkezelőnek biztosítania kell az érintett jogainak gyakorlását.

Az Adatkezelő megtesz minden olyan intézkedést, mellyel garantálni tudja a feltöltött adatok biztonságát.

A honlapon kezelt személyes adatok célja:

Az Adatkezelő kapcsolatfelvétel és hírlevél fel és leiratkozás miatt kezel személyes adatokat, hozzájárulás alapján a jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében az alábbi esetekben.

Kezelt adatok köre

Kapcsolat felvétel esetén:

–  név, e-mail cím

Az Adatkezelő által szervezett rendezvény során történő képmás és videó felvétel rögzítése, és a webes felületein, Facebook oldalán, egyéb nyomdai kiadványokon történő megjelenítése. képfelvételeken látszódó arcképmása, valamint videó felvétel által rögzített személyes adatai. (érintett képmása, az érintett cselekménye, mint következtetés)

Az adatok felvétele és kezelése tisztességesen, jogszerűen, hozzájárulás alapján
történik. Az Adatkezelő törekszik arra, hogy csak olyan személyes adatokat,
kezeljen, amely az érintett hozzájárulásán alapszik, és a cél eléréséhez szükséges.

Az adatkezelés jogalapja:

Az érintett önkéntes és egyértelmű hozzájárulása, a személyes adatainak kezelése esetén:

 • Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletének 6 cikk (1) bekezdés a) pontja
 • Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletének 6 cikk (1) bekezdés a) pontja és a 2013. évi V. tv. („Ptk.”) 2:48. §. szerint, az érintett hozzájárulása, mint ráutaló magatartás a rendezvény területére való belépéssel
 • Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletének 8 cikk (1) bekezdése és a 2013. évi V. tv. („Ptk.”) 2:48 (1) bekezdése szerint, az érintett, mint kiskorú hozzájárulása a törvényes képviselő ráutaló magatartása, a rendezvény területére történő belépéssel

Az érintett jogosult arra, hogy adatai kezelésével kapcsolatos hozzájárulását
bármikor visszavonhassa, amennyiben jogi kötelezettség teljesítése jogcímén alapuló adatkezelés ezt lehetővé teszi.

Az adatok forrása, adatkezelés időtartalma:

Az Adatkezelő kizárólag az érintett hozzájárulása alapján kezel személyes adatot, más forrásból nem gyűjt.Az Adatkezelő 16. életévét be nem töltött érintettre vonatkozó személyes adatot csak a törvényes képviselő által adott hozzájárulás alapján kezel.
Az adatok csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető valamint az érintett hozzájárulásának visszavonásáig

Adatok tárolása és adatbiztonsági követelmények:

Az Adatkezelő weboldalán kezelt személyes adatok, tárolása elektronikusan a weboldal üzemeltetője (42NET Marvin Cloud Kft) tárhelyén történik az informatikai biztonsági szabályzata, általános szerződési feltétele és az adatvédelmi szabályzata szerint. 

Adattovábbítás, továbbított adatok köre:

Az Adatkezelő személyes adatokat, mint név, cím, telefonszám, e-mail cím,
kapcsolatfelvétel miatt kezel. Csak akkor történik adattovábbítás harmadik személyrészére, ha ahhoz az érintett egyértelmű – a továbbított adatkör és az adattovábbítás címzettje ismeretében –hozzájárulását adja, vagy az adattovábbításra törvényfelhatalmazást ad – ha csak jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik – kizárólag jogerős hatósági határozat alapján.

Az Adatkezelő az adattovábbításokat minden esetben dokumentálja, és az
adattovábbításokról nyilvántartást vezet.

Adattovábbítás az érintett hozzájárulása nélkül nem végezhető, kivéve hivatalos bírósági, rendőrségi megkeresés, jogi eljárás illetve egyéb jogsértés vagy ezek alapos gyanúja miatt az Adatkezelő érdekeinek sérelme, a szolgáltatás
biztosításának veszélyeztetése esetén harmadik személy számára hozzáférhetővé teszi az érintett weboldalon szereplő adatokat

Adatfeldolgozó:

Az Adatkezelő a weboldal üzemeltetésével kapcsolatban Adatfeldolgozót vesz igénybe.

 • Cégnév: 42NET Marvin Cloud Kft
 • Cím: 1149 Budapest, Angol utca 34. 5/A
 • Adószám: 25830079-2-42
 • Cégjegyzékszám: 01-09-291494
 • Telefonszám: +3614249000
 • E-mail cím: support@42netmedia.com

Hírlevéllel kapcsolatos adatkezelés

Az adatkezelés célja:

 • az Adatkezelő hírlevelet küld ki az érintett részére az érintetti hozzájárulásaalapján, tájékoztatás céljából, az aktuális és közérdekű információkról,
  rendezvényekről, települést és a térséget érintő hírekről.

Kezelt adatok köre:

 • a hírlevélre feliratkozó érintett neve és e-mail címe

Az adatkezelés jogalapja:

 • Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletének 6 cikk (1) bekezdés. a) pontja

Az adatok forrása, adatkezelés időtartalma:

 • az Adatkezelő kizárólag az érintett hozzájárulása alapján kezel személyes adatot, más forrásból nem gyűjt.
 • az adatok csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig
  kezelhető valamint az érintett hozzájárulásának visszavonásáig.

Adatok tárolása és adatbiztonsági követelmények:

 • az adatok tárolása és a hírlevelekre történő fel és leiratkozás kezelése az Adatfeldolgozó tárhelyén történik, és a MailChimp nevű hírlevél küldő szoftveren
 • a hírlevél az Adatkezelő által használt MailChimp hírlevél küldő szoftversegítségével kerül kiküldésre
 • hozzájárulás visszavonás esetén az Adatkezelő töröli az érintett adatait a hírlevélre feliratkozók listájából
 • a hírlevélre történő feliratkozás érintett hozzájárulásának megerősítését a megadott e-mail címre küldött visszaigazoló levél biztosítja.
 •  a hírlevélről történő leiratkozás esetén az Adatkezelő törli a megadott
  személyes adatokat (név, e-mail cím), melyről értesítő levelet küld az érintett részére.

Adattovábbítás, továbbított adatok köre:

 • az Adatkezelő személyes adatokat, mint név, e-mail cím, kapcsolatfelvétel miatt kezel. Csak akkor történik adat továbbítás harmadik személy részére, ha ahhoz az érintett egyértelmű – a továbbított adatkör és az adattovábbítás címzettje ismeretében – hozzájárulását adja, vagy az adattovábbításra törvény felhatalmazást ad – ha csak jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik – kizárólag jogerős hatósági határozat alapján.
 • az Adatkezelő az adattovábbításokat minden esetben dokumentálja, és az adattovábbításokról nyilvántartást vezet.
 • adattovábbítás az érintett hozzájárulása nélkül nem végezhető, kivéve
  hivatalos bírósági, rendőrségi megkeresés, jogi eljárás illetve egyéb jogsértés vagy ezek alapos gyanúja miatt az Adatkezelő érdekeinek sérelme, a szolgáltatás biztosításának veszélyeztetése esetén harmadik személy számára hozzáférhetővé teszi az érintett weboldalon szereplő adatokat

Adatfeldolgozó:

 • Cégnév: 42NET Marvin Cloud Kft
 • Cím: 1149 Budapest, Angol utca 34. 5/A
 • Adószám: 25830079-2-42
 • Cégjegyzékszám: 01-09-291494
 • Telefonszám: +3614249000
 • E-mail cím: support@42netmedia.com

Honlapon levő cookie, és süti fájlok miatti adatkezelés

A Honlap használata során az Adatkezelő rendszere automatikusan rögzíti a felhasználó IP címét. A Honlap használata során a rendszer cookie-kat (sütiket) helyez el a felhasználó informatikai eszközén. A cookie-k célja a böngészési élmény javítása, a személyre szóló szolgáltatás biztosítása, illetve az oldal látogatottsági adatainak mérése. A cookie-t a felhasználó törölni tudja végberendezésérő, melyre a cookie beállítások felugró ablak figyelmeztet.

Annak érdekében, hogy a weboldalt egyszerűbben használhassa adatfájlokat helyezünk el a számítógépén vagy mobileszközén, ezeket hívják sütiknek, cookienak.

Segítségükkel lehetővé válik, hogy a weboldal tárolja a felhasználó beállításait egy bizonyos ideig, így nem kell minden információt minden egyes alkalommal megadnia, amikor újra ellátogat a weboldalra.

A sütiket a weboldal felhasználói élményének javítása érdekében használjuk, hogy a weboldal „emlékezzen” a látogatóra, a munkamenet időtartalmára (munkamenet sütik) vagy a későbbi ismételt látogatások eseteire (maradandó sütik)

A sütik célja, hogy segítsék az oldalak közötti hatékony navigációt, tárolja a
beállításokat, emlékezzen rendeléskor a kosár tartalmára. A sütik használata nélkül a weboldal minden egyes belépéskor új látogatóként kezelne mindenkit.

A sütik többek között két forrásból származhatnak. Egy részük a saját sütik melyeket mi helyezünk el, a másik részük a harmadik fél sütije, ami követi a belépőt több weboldalon.

Az alapvető sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, mely nélkül egyes funkciók nem működnének.

Analitikai sütik a weboldal használatáról gyűjtenek információkat, ezáltal segítséget nyújtanak a működés javításában.

A sütikről leiratkozhat, megtilthatja a böngészőjének, hogy gyűjtse őket, viszont a sütik blokkolásával vagy törlésével a weboldal egyes részeit nem tudja elérni, vagy bizonyos funkciók nem fognak megfelelően működni.

Adatvédelmi incidens:

A biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi; (Rendelet 4. cikk 12.)

A leggyakoribb jelentett incidensek lehetnek például: személyes adatok nem biztonságos tárolása, adatok nem biztonságos továbbítása, ügyfél- és vevőpartner listák illetéktelen másolása, továbbítása, szerver elleni támadások, honlap és levelező rendszer feltörése.

Adatvédelmi incidensek kezelés

Adatvédelmi incidensek megelőzése, kezelése, a vonatkozó jogi előírások betartása az Adatkezelő feladata.

Adatvédelmi incidens bejelenthető az Adatkezelő e-mail címén, telefonszámán, amelyen a munkavállalók, szerződő partnerek, érintettek jelenteni tudják az alapul szolgáló eseményeket, biztonsági gyengeségeket.

Amennyiben adatvédelmi incidens észlelés történik, annak elhárításáról az
Adatkezelő azonnal gondoskodik.

Adatvédelmi incidens bejelentése esetén az Adatkezelő haladéktalanul megvizsgálja a bejelentést, ennek során azonosítani kell az incidenst, el kell dönteni, hogy valódi incidensről, vagy téves riasztásról van szó.

Meg kell vizsgálni és meg kell állapítani:

 • az incidens bekövetkezésének időpontját és helyét
 • az incidens leírását, körülményeit, hatásait,
 • az incidensben érintett adatok körét, számosságát,
 • a kompromittálódott adatokkal érintett személyek körét,
 • az incidens elhárítása érdekében tett intézkedések leírását
 • a kár megelőzése, elhárítása, csökkentése érdekében tett intézkedések
  leírását.

Adatvédelmi incidens bekövetkezése esetén az érintett rendszereket, személyeket, adatokat be kell határolni és el kell különíteni és gondoskodni kell az incidens bekövetkezését alátámasztó bizonyítékok begyűjtéséről és megőrzéséről.

Ezt követően lehet megkezdeni a károk helyreállítását és a jogszerű működés visszaállítását.

Adatvédelmi incidensek nyilvántartása

Az adatvédelmi incidensekről nyilvántartást kell vezetni, amely tartalmazza:

 • az érintett személyes adatok körét,
 • az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát,
 • az adatvédelmi incidens időpontját,
 • az adatvédelmi incidens körülményeit, hatásait,
 • az adatvédelmi incidens orvoslására megtett intézkedéseket,
 • az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat

A nyilvántartásban szereplő adatvédelmi incidensekre vonatkozó adatokat 5 évig meg kell őrizni

Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.

Az érintett részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell legalább a Rendelet 33. cikk (3) bekezdésének b), c) és d) pontjában említett információkat és intézkedéseket.

Az érintettet nem kell az előző pontban említettek szerint tájékoztatni, ha a következő
feltételek bármelyike teljesül:

 • Az Adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által
  érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat
 • Az Adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további
  intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és
  szabadságaira jelentett, magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;
 • Tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell
  tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.

Ha az Adatkezelő még nem értesítette az érintettet az adatvédelmi incidensről, a felügyeleti hatóság, miután mérlegelte, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár-e, elrendelheti az érintett tájékoztatását, vagy megállapíthatja az említett feltételek valamelyikének teljesülését. (Rendelet 34. cikk)

Az adatvédelmi incidenst az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti az 55. cikk alapján illetékes felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve.

Ha a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, mellékelni kell hozzá a késedelem igazolására szolgáló indokokat is.

Érintettek jogai:

Előzetes tájékozódáshoz való jog:
Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről és
információkról az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon. (Rendelet 13-14. cikk)

Az érintett hozzáférési joga:

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra
vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a Rendeletben meghatározott kapcsolódó információkhoz hozzáférést kapjon. (Rendelet 15. cikk).

A helyesbítéshez való jog:
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését. (Rendelet 16. cikk).

A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”):
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha a Rendeltben meghatározott indokok valamelyike fennáll:

 • adatkezelés célja megszűnt
 • visszavonja a hozzájárulást
 • tiltakozik az adatkezelés ellen
 • ha az adatok kezelése jogellenes
 • tárolási idő lejárt
 • ha közhatalmi szerv elrendeli (Rendelet 17. cikk)

Az adatkezelés korlátozásához való jog:
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést ha a rendeltben meghatározott feltételek teljesülnek. (Rendelet 18. cikk)

A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés
korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség:
Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről. (Rendelet 19. cikk)

Az adathordozhatósághoz való jog:
A Rendeletben írt feltételekkel az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta. (Rendelet 20. cikk)

A tiltakozáshoz való jog:
Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének e) pontján (az adatkezelés közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges) vagy f) pontján (az adatkezelés az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükség. (Rendelet 21. cikk)

Korlátozások:
Az Adatkezelőre vagy adatfeldolgozóra alkalmazandó uniós vagy tagállami jog jogalkotási intézkedésekkel korlátozhatja a 12–22. cikkben és a 34. cikkben foglalt, valamint a 12–22. cikkben meghatározott jogokkal és kötelezettségekkel összhangban (Rendelet 23. cikk)

Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről:
Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről. (Rendelet 34. cikk)

A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (hatósági jogorvoslathoz való jog):
Az érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a Rendeletet. (Rendelet 77. cikk)

A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog:
Minden természetes és jogi személy jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben, vagy ha a felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről. (Rendelet 78. cikk)

Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági
jogorvoslathoz való jog:
Minden érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak e rendeletnek nem megfelelő kezelése következtében megsértették az e rendelet szerinti jogait. (Rendelet 79. cikk)

A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog

Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül, minden érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti e rendeletet.

Az a felügyeleti hatóság, amelyhez a panaszt benyújtották, köteles tájékoztatni az ügyfelet a panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről és annak eredményéről, ideértve azt is, hogy a Rendelet 78. cikk alapján az ügyfél jogosult bírósági jogorvoslattal élni. (Rendelet 77. cikk)

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz lehet
fordulni.

Panasz esetén az eljárás

Az érintett panaszával fordulhat közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatósághoz:

 • cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
 • telefon: +36-1-391-1400;
 • e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu;
 • honlap: www.naih.hu

Az érintett jogosult jogainak megsértése esetén az Infotv. 22. § (1) bekezdése
alapján bírósághoz fordulni.

A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.
Az Adatkezelő kérésre az érintettet részletesen tájékoztatja a jogorvoslat
lehetőségéről és eszközeiről.

Az Adatkezelési Nyilatkozat módosítása

Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Nyilatkozatot egyoldalú döntésével bármikor módosítsa.

Az érintett a jelen Nyilatkozatban és a mindenkor hatályos jogszabályokban írt módon jogosult az adatkezeléssel kapcsolatos jogait gyakorolni.

Megosztás: